piłkapiłka za bannerempiłka za bannerempiłka obok aktualności

Regulamin

§1 Zasady ogólne

1. Zawodnikiem „Akademii TOP 54” może zostać dziecko, które ukończyło 4 lata i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Akademii TOP 54”.
3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
5. Każdy zawodnik powinien dbać o dobrą atmosferę w zespole.
6. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek środków odurzających i innych używek.

§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika „Akademii TOP 54”

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców bądź opiekunów, którą należy oddać trenerowi prowadzącemu dany zespół.
2. Zawodnik „Akademii TOP 54” zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b) trenować w jednolitym stroju treningowym, posiadać odpowiednie obuwie treningowe,
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
d) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiać się w stu procentach na wykonywanych ćwiczeniach,
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna obecność na zajęciach i zaangażowanie w każdy trening.
4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy powołaniach na spotkanie ligowe lub turniej.
5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed meczem ligowym zgodnie z informacją od trenera.
6. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika „Akademii TOP 54”

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować drużynę przeciwną.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Składka członkowska jest wkładem w rozwój Akademii. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.
5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość, zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej lub przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Akademię najpóźniej do 20 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub zarządu klubu.

§ 4 Rodzaje wyróżnień

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników „Akademii TOP 54” są: 

a) pochwała,
b) wyróżnienie na koniec sezonu

 

§ 5 Rodzaje kar dyscyplinarnych

Zasady karania zawodników ,,Akademii TOP 54”: 
1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika „Akademii TOP 54” są:

a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 2 do 7 meczów,
d) dyskwalifikacja czasowa – do 3 miesięcy.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika „Akademii TOP 54”, aż do momentu poprawienia ocen w szkole.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. „Akademia TOP 54” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z „Akademii TOP 54”.
3. Raz na rok trener organizuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.
4.Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzyga trener drużyny oraz zarząd klubu.

piłka obok aktualnościpiłka obok aktualności

Akademia Piłkarska TOP-54 Biała Podlaska

Klub powstał w 1995 roku, początkowo działał jako UKS, następnie w 2013 roku przekształcił się w Akademię. Najwybitniejszym piłkarzem, szkolonym jeszcze w UKS TOP-54 jest 12-krotny reprezentant Polski Ariel Borysiuk (obecnie Jagiellonia Białystok, wcześniej między innymi
Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Kaiserslautern czy Queens Park Rangers).
więcej
Klub realizuje zadania Urzędu Miasta Biała Podlaska: wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w różnych kategoriach wiekowych oraz wspieranie udziału i organizacji imprez sportowych, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych, wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i imprez sportowych.